Ladridos desamorados

lunes, 2 de marzo de 2009

Chiqnisqa Allaqullapa kuyay Anyaynin

Chakniqpi Chinkasqalla

Ugo Facundo CarrilloCavero
RUNASIMIPI


Manataq Musqunichu, Manataq Muspanichu Punchawpi

Mama Papalla
qamllam usyachiwanki qasi kainiypi,
qamllam aypawanki, ¡manam imapaschu!
ñawichaykipa sunqun asirikuynillanmi aypawanpas
upallalla chiri wayra usyanampaq,
chayllam aypawan,
umallaypi chainaña parapa ñawin tiyasqanmanta,
sunquipi tarikusqanmanta
usyananpaq

Riparasqay sumaq sumaq kanchay llipipipiq,
hatukankaray chuyay samaychaykim aypawan
sunquy uku pacha punakuna
wiksay ukupi tiqsi muyu rikcharinampaq

Kanchaq, rupariq qawaychallaykim aypawan,
uku pachayki maskapayaspa,
almaipa hatun wasinpi
kuyayuyniy qayllipi huñunakunampaq

Wasiypi makichallaykim aypawan
kuyarikuq maki taqllanakuyta
mana imayuq runakunapaq llamkaspa
chayllam / chayllapschu

Ñakariq chakiwan ñanniki riqsikuyllam aypawan /
chayllam aypawan /
qala chaki purillaspa
punakunapi atuqkuna tusuykachachinaypaq
quchakuna musquyniypi

Qalluchayki munaychallanmi aypawan,
chayllam,
balapa tuqyaykachayninwan wañuyta chinkachistin,
ripuypa llakinta ripuchispa
kausayniypa munay kausakunampaq
millay wañuy wañukunanpaqpas,
chayllam / chayllam

Sumaq sumaq llipipipiq ILLA,
taksachalla, chullachalla chukchachaykim aypawan
kusisqa sumaqsu pampay tusuypi
pichinkucha tukuspa
huñunakuyta tinkinaypaq
nawpa wata ñuqaap llaqtay Aranjuez llaqtapi
ñawpa umanpa willakuyninpi
chaynatas nin qillqa, qintil awiluypa umanpipas
imapas imallataqmá

Ñawichayki chaupichallanpim kapuwan,
chayllam /
hatun qawapayana chuyay qawanapaq
tiqsi muyu kamaqlla qawanapaqpas,
chayllam /
chaynatam nin umaypi qillqa

Qasichalla makichaykim,
chayllam,
paraytaqa usyachinman.
Mañakuyki, ama qiruypa yaku ununta usuykachachinkichu
tukuy imatam nuyuchillanman
kawsayniypa unquynin killakunapi

Qamllam, sumaq allinsu kanchariq,
Chayllam /
apu urqukunapa punkunpi,
runa mañakusqaytawan,
awqanakuyniyta llallichinman
chinkaq ñankunapi maqanakuyniyta

Sumaq allinsu kanchaq, kuyapayaynikillawanmi
unquyniypas usyarinqa, llakiypas chinkarinqa
chayllatam suyasaq,
chayllatam /
chayllataqchu

Pinqapayawasqallaykim, sumaq kanchaq apu,
almallayta, almaypa rawasqantawan pinqachinman,
ichachus quchay kanman chay pachaqa,
chayllam, pinqachiwanman,
aychaypa qaran ichachus pantasqanpi,
aycha kasqan aychallan llakisqanpi,
mana allin tiqsi muyu, kay pachapi rantikusqanmanta
chayllam / chayllapaschu

Mana ñuqapa quchay tumpawasqanmanta
kuyapayakuq waqakuyllaykim,
chaynaniraq parata parachimunman qatallaypi,
chaynaniraq wayrata wayrachimunman
kuyasqa mama, la mar quchapi,
chayllam

Sumaq allinsu kanchariq,
sumaqllaña qawapayana,
urin hanayllaykim ñuqallaypaq qawapayanay
ñankunapa kanchaynin
karullaña mana riqsisqa wasikunapipas

Ñawpaqchallaykim, chaychallam
aypallawanpas,
ñawpaqmanta rawraq kanchaynillay,
mana allin kausay purikuyninchikpi,
tanka hina yachachiwaqniy,
ranra ranranpi raprallata hina maskapayaspay,
rapra raprallanta kutipayaspa pichanaypaq,
chayllam

Sumaq kanchay,
llipipiq kanchariy,
kutipayasqa yachachiwasqaykitam
kutitikrasaq,
lunismanta luniskama kusi kausayta llamkanaspa
wakchakunapa wasichakuyninpaq

Wiñaypayña hina waqaykachaspa ripukuyllaykim
munayniypi qasachakun,
punkun Nunkun, punkullayta takapayaspa,
unqusqa wañukuyta wasanpi apamuyninpi
sunqullay pisipaynin katataynin,
chayllam sunqullay panchirichiq,
chayllapaschu

Makichallaykim aypawan,
chayllam, wawqisapalla kanaypaq,
chayllapaschu,
mana hukpa warminta munapayaspa
qimillanchik quchachapi,
hinallataq chaupi tiqsi muypipas tiyakunaypaq

Purinallanchik ñanpi hampuyllaykim aypawan
umaymanta llakita qarquspa
infirnupa qipanpi, umay tiyachinaypaq,
chayllam, pantaykuna pantayniypi,
chayllam

Sumaq kanchay, sumaqchallaña llipipiq,
mana pantaypi munawasqallaykitam suyapayallayman
ñawpaqmanta wiñaykama qunqurisqa,
chayllam, chinkana pacha wañuyninpi suyapayanaypaq,
chayllam,
chayllañam

May pachachus munapayasqayki kayman,
chay pachaqa,
sumaq kanchariq Illa
sumaq kausay, utaq hanaq pachapas
akllasqaykich,
kuyayniypa wanaynin kanman,
chayllam, manataq chayllapaschu

Sumaq kanchay munaycha tankar Illa
ñawpaqnikita churankiman
wiqillaña ñanniypi chay pachaqa
sumaqllaña yachaq ñawichakunatam tikrapayawaq
wasillaypa, wakcha purikuynipaqwan
kusi surtillanpaq

Sumaq munaycha kanchay:
chirillaña killakuna samakuyniyman chayamunman
kuyasqa llantuykipi, chay pachaqa,
hamuq luniskuna, hinallataq chayarimuy dumingullanchuch,
wayna kausayniy warmachakunman,
warma kayniy kutirimuptinpiwan,
chayllapaschu, chayllapaschá

Ichachus yupillaykipi watiqawankiman,
punchawpa qipa punchauninpi, chay pachaqa,
ichapas llantullay tanka hina,
tarpuyninchikta puqurichinman,
yaqaña mana imalla
yaqaña mana imalla
qamllatam suyayki yanqaña
qamllatam
sumaq kanchay Illa
…………
Sumaq kanchay munaysu:
ñuqam kuyapaqniki kani,
manaña sapa punchaw asirikuqaykipipas,
llapallan mana riqsisqakuna sumaq kanchay qawasusqaykipipas
ñuqa hina ancha kusirisqa
pataykipi
rikupayallasqapas
Ñawichaykipa asikuyllanmi aypallawan,
waqta hawanpi
chika chikallanpas,
unqupayasqay sumaqyachinaykipaq;
ichaqa, chayllam aypawan,
llaqtapa raymi tusuyninpi hina
sunqu ukullay timpuykachasqa tusuykachananpaq
…..

Allichakusaqcha imay mana ñawpa Amaru wasinpipas,
sacristiapa kamachikuyninpipas,
hichachus arí nisqallanpipas,
chaki nuyusqa musqukuynikiman wichiykamunaypaq,
rikullankichá,
hinallataq musyallanki parquynikipaq parallayta,
sumaq pachawan muquchaykipa qawachanpi kuyapayanaytapas;
kutitikraspa musuqmanta tutan tutan qallarinay kaptinpas,
punchawkuna wañuyninpi kutipayaspapas,
qawapakunayki qirupich takyana tankata churallasaq,
sunqu ukuykikama chayarinallaypaq,
sapa punchaw qamta maskaspa,
mana ima maskanaypaq

¡Qamllam aypawanki!,
qamllam,
manam imapaschu
sumaq kanchay Illa.


Mana Imamanta

Mana imamanta kuyapayarqayki chunka qanchis watachaymanta
kachi kachi tukuspaypas umachaykiman tiyapayarqani
umaykipas imapich muyuykacharqa
misti tukuqta qawaykachaspa
may pachachus raprachaywan qayaykachakurqayki
ñawichaykipipas rikuchikuyta munallarqani puyu tukuspay,
intipa qipachanpi pakakuspay, killapa llantuchanwan llantuchikuspay
ñawichaykiñataq apu tukuq maqtillupa qawaynillanpaq,
may pachachus llaqtan llaqtan munay sipaskunapa wiqawchampi
rikupayarqayki;
musyallankipaschu musquynikipipas apullapaq kusirikuynikiwan.
Urpituchapa umipayayninpipas qamupayarqani yarqaynikiman,
aswantaq urpituchatapas akakllu uya maqtapaq nakarqunki /
miskillaña mikuyninpaq.
Haykaqraq wakcha masillanta qawaykullanqa nispay:
watan watan, punchaw tutantin muspallarqani,
tayta mama llaqta masillayta llakiywan llakirichispa;
aswantaq wasallaykitapas qawachiwankichu
walichaykitapas musqukuni, alli allinta qawaykuni hinaptinqa
qaripa waranwan warachikusqanki


Qunqasqa Kuchukuna

Imaymanatañach waqaykachan kuchukuna
kuchupa nanayninpi
tiqsi muyu muyuriq nanayninpi
imaymanatañach kuchuchakuna llakikun
¡ay! mana ima kasqanmanta.
maychikaña yarqaymi tarikun
ñuñu tukuspa
lichipa qanllapakusqanpi
mana allin mikuchisqa wawachakunapaq
imaymanañach wasi hunta llakillanchik
mana tapukuyniyuq / ¡ay! / willarikunapaq
chaychikaña riyninchik mana kuyasqa kutikuyninpaq
saqillawanchik chinkasqa katatay
mana yuyarina chiqnipayakuq urqupi
chikachallanpas ñawpa willakuypa qasankunapi.


Tukuyniraq Kutichisqa Wiqilla

nanayasqa nuyu llakipim
kuchuchakuna tarikunku
llakiq mankapi ritichisqa
munayninta tiyarichispalla.
wasipi hatun qawakuyninchik qirum
chinkaywanmi huntasqa
qayna punchawmanta
quchacharukun.
yana kasqanmantam tintapas waqakuchkan
chiknikuq llaqtapi,
mana rimaykuna llaqtapi,
aswanraqmi waqakun manaña samarikuq qucha hina
qillqa mana sumaq qillqapi tukukuptin,
qillqawanpas llaki waqaywansi
mana ima hina muyuykachallanqa
kuyakuq ñawicha upa tukuykuptinqa.
yana wiqitas waqakunqa tintapas
mana piyniyuq tarikuspa
mana qillqasqa, chikachallan qillqawan qillqasqa
asirisqa tusuypaq
imaymana wiñaypipas
chinkasqa taririkuspaqa.


Aqarwayman Tikrasqa

-Piytataq qawachikurqa kutisqa qispi quchari?-
QUNQASQACH PUYUWAN KUTIRQA
-Piytaq wayta wañusqa tarikun ritratupiri?-
MANAM KANCHU UMAYPI IMA WILLARIKUNAYPAS
-Imaynachataq chaupi ñawichanri karqa?-
MANA YUYARINICHU
-Kuyay maki waqtachanri imamantaq rikchakurqa?-
MAAAAAANAM YACHALLANICHUUUU
-Imaynachatataq Suyay takinta takikuran?-
MANA UMAYPI IMAPAS KANCHU
-Mayqichan waytachapitaq yuyaychanri tiyakurqa?-
¡CHIQANPIMÁ MANA YUYARINICHU!
Mana imatapas yuyarinichu, ichapas
munasqallaymanta qunqaykacharuni,
aswanraqpas ñawpaqmantaraq
mana yuyayniyuq almay tarikuran.
Ichapas mana atirikuq qispipa qawakuynin karqani,
ichachus mana aychayuq qasalla,
mana chaupichayuq kani,
qispi ispijuta marqani,
sipaspa qawaychan kuyasqa warmimanña takyasqanpi
hatu kankaray wayna tukuspay.
Amaña imatapas tapuykachawaychu…
tapupawanki hinaptinqa
llullakusqaykipunim


Suyapayasqaykipunim

Kirmaywan takyapayanaypaqmi suyapayasqaki
wayna kuyay paqarimuypi, wayrapa raprachanpi
mama killanchikpa munaycha qawapayaynimpi
tutankuna mastarichiyta munasqanpi
quyllur tukuspach suyapayasqayki minchakuna achikyaypi
lambras, qeuña sachakunapa muyuriynimpich suyapayasqayki llantuchaywan.

Qayna punchaw tarpukusqanchikta,
almanchikpi sunquchan kuska umipayanakuspa mikunanchikpaq
punchaw ripunan antahuayllapi,
tukuy niraq chirapayaq llimpi allpanchikpa hanayninpim,
qasilla, samasqalla suyapayasqayki.

Hatun punchaw kicharikuy waytapayay killakunapi,
qatariyninchikta pirqapayaspay,
ñawpaqninchik chayarimuypiña kachkaptinmi
haylli takipi hina
suyapayasqayki kusi kausayta suyaspalla.

Imay manata ruwachkaspa wañunayachkaspapas,
pillpintuchakunapa raprachampi qipakullaspapas,
pacha wañuynimpiña tarikuspapas
suyasqaykich tuta punchaw wañuyninkama.

Wayna kuyapayay, sumay kuyay, sumaqpuni takicha,
sumaq tanka wayrakunapi nina tuqyayninwan,
achikyaypi raymiwan
suyarisqayki iswapi
llaqtaykunapi
achikyaykunapi.

Wiñaykamam suyallasqayki punchawpa ripukuyninpi
wayna kuyachakuy kuyakuyninwan
hina kaqllatam suyarisqayki,
wawachallata, warmachallata,
suyapayay tukuynimpipas pukllakunanchikpaq.


Kuyakuychaykunach sunqu rurulla suyallasunki
suma sumaq qellqapi
manuelchapa baulinchampi
tayta jaime guardiapa charanguchampi
runap sunqun takiqpa rimayninpi

Mana kaq wawallanchikwanmi suyallasqayki
sumaq qellqapa yawar wiqichanpi, chuyay ñawichanpi
suyayniytam awallachkani
kuyakuq ñawichallayman chayarimunaykipaq
qunqarullawaqtaq
chukchuwan runa hina katkatataspaymi suyapayallachkasqayki
sunqukuna kusirichiq warma kay.
Qunqasllamanta Chinkaq Ripukuy

Almanchikmi ripukullan,
mana harawisqalla.
Quchanchikmi quchachakuchkan
mana riqsisqa paña brazumpi.
Samayninchikmi kusisqa muyuykachachkan
kikinpa aqarway llanta infirnun
tunquripi.

Almanchikmi ripukullan,
mana harawisqalla.
Qawaychanmi usyarun samaipi
miski chaupi ñawichanpi.
Yuyayninmi ñakay qipallawanchik
umanchikpaq hukpa muskiyninpi.

Almanchikmi ripuypaqña tarikun,
hukpa huchanmanta;
ñawinchikmi katatachkan
riti chiri ripuyta/
manaraq purichkaspam waytachakuna wañukullan
kikichallanchik hucha sapa
huchachakusqanchikmanta.

Huchanchikmi ima huchatach rantikuchkan
huk makiwan kuyapayasqalla,
ichapas llakimanta wañuchkanku
karu huk suyu llaqtapi ripukusqanta
kuyarikuq uma sapa machu sacha
umachanpi mana harawikusqanmanta.

Ñuqanchikpa nanayninchikpaq qamay tusuykachasqanchus,
ichapas qispi qirupi upyachikuran
hucha sapa kuchi wasipi mikuchikunanpaq;
ichapas nanaykuna ñawi kicharisqa
unqusqapaq wasipi llamkapakuchkan,
kikinpa wañuyninta
ñuqanchikpaqwan
tiqsi muyupi almanchik ripuyllapi.

Ripukuykunam nanawanchik wañuy nanayta,
qunqaslla millay ripukuyta chiqnikuspa
nanawanchiktaqmi pachak kirunchikpi
huñusqallapi NANAQTARAQ;
allimanta allimantach sama samaykuspalla
suyarinanchik,
aqarway umanpi kamachikusqanmanta
qayapachikuspa,
allichallamanta tankawan purinanchikpich
huntachinanchik sunqunchikta
musuq yawarchawan quchachakuykuspa.

Kanchariq ñawi rikukuyninwanchá
mana llakiyuq takichakunawan/
kausayninchik
mana pinqakuspa saqisqamanta/
allimanta allimantach mana utqaspalla
kuyasqa almanchikpa chinkayninta muskiykunanchik,
sapa punchaw paqarimuypi,
kanchaq kausayninchikpipas
miski muskiycha muskikunanchikpaq.

Kay pachaqa manach mana harawiyuq almaqa
ripukuyman purisunmanchu,
kuyasqanchik almapa punkunmanqa
aqarwaypa wasinman ripukapuchunchu
huk llaqtapi kawsayniyuq
huk runakunapa qacha llamkayninpi.


Papachanchikpa Waytanpi Kuyakuyninmanta Qillqakuna


Huk
Yawar Sunqu

Qawapayakunaykitam munakullayman.
Munaymantaqmi kikillaykipa samaychaykita,
waytachakunapi miskichikunaykita.
Musqukunim ñawillay kicharisqa,
musuq watakuna, gintilkuna inkap allpampi,
llamkapayaq makipa ruruchisqanta akllakunaykita.
Wayna ñawichayki, sapa paqariypi
paqarimunaykita qawarinantam kusikuywan suyallayman;
hinallataq waytayki
runap sunqunta runayachinanpaq yawar sunqu.
Mana imayuq runakunapaq chirapa watakuna qamullananpaq
Ichachus sumaqnikiwan kusikuyta llankachiwaq simillaykupi.
Munallaymantaqmi samayniykupaq
apukunapa kamachikuynin simichayki wayrachapi chayamunanta.
Kutipayaspa sumaqniki qawapayakunaykitam huk kutita,
waranqa qayakuypipas mañakullayman.
Llamkaqsapa katatataq maki,
ñawpaqmanta yachaqsapa
kuyapayasunaykitam munakuyman.
Wañuyaynikiwan papacha wachakuptin
wiñaypaqña yarqay chinkanampaq.


Iskay
Duraznillo

¿Yachankichu tukuy imay mana sumaqmanta?
¿Sumaq ruraykunamanta yachankipaschá?
¿Musquyllapipas yachankipaschá wiñaypaq kausakunaykita?
¿Chuya sunqup mikunan chiqankuni kasqaykita yachallawaqchu?
¿Maychikankaray tiqse muyupi sumaq sumaqninqa qamta qawapayaspa rurasqa Kananta qunqasllamanta qawarinkipaschá?
¿Mana ñawichayuq, mana tupaychayuq, mana muskiyniyuq, atikullanmanchus nillankipaschá?
Willarikusqayki mana piy uyarinampaq rinrichallaykipi
¡Sumaqpa wachakuyninmi, pakarinanmi, tukuyninpiwan qam kanki!
Duraznillo papacha, wakchakunapa papachan.Kimsa
Chingos

Sumaq rimay qillqatam kuyakuni
qillqaqtam kuyani, warmachakunatawan.
Kausayninchiktataqmi kuyakuni sumaqcha qillqa rimay wayllukunaypaq,
kuyay qillqaqta, wawakunata, kunan punchaw wiñaykama,
Niwaranmi
rimay qillqaq sipas, sumaq rimarikuy takichakunapi.
¡Ay teqsi muyu suyukunapa nanaynin!,
wañuy chinkakuymi qapillasunki mana sunqu nanayniyuq,
inkil waytachakunapa kuska purikuynin chayarimunampaq,
ichachus chay qillqaq sipas, rimarikurqa sumaq mana tupaykuna qillqamanta,
Gamaniel Facundo qillaqaqmanta hinaptinqa,
wawachanchikmanta,
hinallataq qillqampi,
chingos papachada
mikukuspa kawsakusqanchikta haylliptinqa.


Tawa
Putis


Kusi suyakuywanmi,
Mama papa ñawichaykita suyapayan,
qawapayanallaykipaqmi waqallachkan,
manam watiqanaykitachu munan, mana chuyay qawarinayuqta.
Chaupi ñawichaykitan ñawimpi munay,
iskay chunka ñawichankunapi unanchana papachanchik,
wakchakunapa papachan.
Ñawichanpa warmi wawachan,
unanchasqa chaupi ñawichayki, ñawillay kancharichiq,
¡Unanchasqa mama papa!


Pichqa
Ritipa Sisan

haylli takipi kanchayniki wiñaykama mastarikunqa
hinaptinqa
manacha llakikusaqchu intita puyu chinkachiptinpas
manataqmi witqi ñawi waqallasaqchu
killanchik mana ñawichayuq kallaptinpas
hatun qillqapim suyachkasayki
wiqauchaykita awapayaspay
sutichallaykiwan huntasqa qillaqapi
mana willanata willapayakuspay
kuyasqay ritipa sisan inkil wayta


Suqta
Wenqos


Waranqa tutakuna waqanallaykitam yachachkani,
qillqapas waqaranmi,
mana piypa kuyapayasqan.
Manataqmi waqakunchu,
mana qaylli takipi kuyakuyniyuqqa.
Kunanraqcha yachallanki qaylliqpa rurasqanta,
quchapi, mayukunapi waqakusqanmanta willakususqaykita.
Manam tunquri sapa willakunmanchu kara,
manam atiranchu;
kawsaywan tinkinakuynintam tipirunman karqa,
sunqu ruruykiwan tinkikuyninta,
wamanikiwan kuskanchakusqanta.


Qanchis
Puka Suitu

Kusi kawsaytam umipayaspa kuyapayarqanki,
suyapayaspataqmi pisiparqunki,
chay pisipasqa suyaypitaqmi atirqunki,
ichaqa,
mana samakuyniyuq qamlla wayllurikunayta.


Pusaq
Yana Emilia

Yachankimanchus, manachá?,
mayu patakunapi llakillaytaqmi
hatun qucha hinapi ticrarikun
kuyakuy, la mar qucha wayllurikuypi
¡sunqu ruruchallay
mana allpayuq yana Emilialla!Isqun
Wairo

Tutakunam suyapayasullanki pisipasqaña,
sapa tutayaypi.
Ichapasya achikyayta chayarimullawaq
Samasqalla
Kuyanakuspapuni
Wayro papachada tarpukuspa
Chiri tuta killakuna suyananchikpaq.


Chunka
Camotillo

Qarikunam ñuqamanta wañunña
nispataq rimapayawanki
chiqaqpunichiki
chiqaqya, niwasqaykiqa.
ñuqallamantaqa wañuchkachumpas,
runapa kausayninqa qali kallpayuq sipaspaqmi
yachankiñataq suyukunaqa mana allinchu
tikrasqa
kutiticrasqa
qarikunapa quchanpi
mana allin tarpukuy
yachachisqa
qarikunapa
kamachikusqanpi.


Chunka Hukniyuq
Mana Waylluna Kuchillo Pakiq

qawakuychaykim
qillqayta wachachillarqa
amautalla kasqaypitaq saqirullawanki
qillqañataq auqanakuchkanraq
chakniqpi kausaypas kausakuchkanraq
qillqapakunanpaq
pay qunqallawasqaykimanta
chiri kuyakuy wañukuyninpim
qatallinakuspa kausay
kawsapayachkanraq
quñicha runakunapa
umipayayninpi

Chunka Iskayniyuq
Wayta Chuku

kunanmi qawaykachawqani kuyay qillqakunata
ichapas chay qillqata suwachakuyman
uyachaykiman waytacha, tikacha churanaypaq
qam raykuqa suwakuymanchusmi
manaña uyachayki
waytachakuna munasqanpipas
sunqullay waytachinaypaqmi
suwakullasaq chay wayta qillqachataqa
kuyasqanchik runakunata kusipayachinaypaq
wayta chuku papacha
chikllimunan killakunapi
papachanchik waytasqan punchawkunapi


Chunka Kimsayuq
Siri

imaymanapiraq tarikullasaqku
qamullaq musuq wata punchawkunapi
manacha ñawpaqpas kallanmanchu
qipaman qawapayaq ñaupaqkunaqa
manas tarikunchu
ñawpaq punchauchakunaqa ñawichaykiwansi
qamupayallawanqa
tukuy niraq
manas huk niraqllapichu
imapas ruwallasqaykitam sapakamata kuyallani
mayqin ñankunata purispapas qamllamanmi chayamusaq
chakniqkunapas umallaymanmi apamusunki
muyuriyniymanmi puririchimusunki
kusi waqaypi
miski wiqichapi,
miski uña yaryaq wawachapa
ñawpaqmanta maskakusqa Siri papachapi


Chunka tawayuq
Llunchuypa Mundanan / q’anchun waqachi

manam waqaykachanaykipaqchu tayta mamakuna kamachisullanki
papachanchik mundayqa kausayninchik purichinallaykim
ñawichankuna qawarinaykipas, wawanchik qawanallaykim
makichallampas, ñawichallampas rikunallaykipaqmi
pisipainikipas, runakuna yanapanallaykim
kuti tikcranaykipas, kay pacha uywanallaykim
papacha kuyanaykipas warmachakunapaq kuyakuyllam
amapuni llakikuychu
tiqsi muyu suyukunam makichallaykipi tarikun
qaya watamanta pacha


Chunka pichqayuq
Qompis

quri kaynikiwanmi kancharichkan kunallanpas
runakuna kausarichiq qompis papacha
willariwanmi runapas, -apukunapa umipayasqanmi kancharikun
illarikuna aypanankama- nispan.
apunchikpa kamachikusqanpim warmikunapa walichampi wiñaykachallanki
kuya kuyasqalla, umi-umisqalla
wawachakunatapas runayachinaykipaq
warmachakunapa ñawichallan kanchachinaykipaq
chirapakuna kanchaynimpi
qaqakunapa chaupimpi, mana piypa kausanan chiri allpapi
wakchakuna umipayanaykipaq
mana piypa umiykachallasqan chikchi wayrallapi
kukuchkachasqanmanta
kunanmanta pachas waynuchakunapi uywasqalla
tukuy niraq mana riqsisqa suyukunapi
kausayta marqaykachallanki
runakuna runayachinaykipaq
wawachakunapas mamanpa ñuñunta mañakuspa
papacha mikuchakunanpaq
manaraqpas ima rimayta yachachkasqa
papa nillaspa yarqaychan usyachinaykipaq


Chunka suqtayuq
Yana Suitu Leona

Suitu luqupa churinpaqchu tarpullawarqa,
latay sikipa kusirikuyninpaqchu qarpallawarqa,
upakunapa kusikuyninpaqchu kusichillarqa ruruyta;
pirurupaqchu, kaspipa tusuyninpaq kawsachillawarqa:
nispataqsi,
nispataqsi waqaykachanki Yana Suytulla;
chayna niraqta takiykachakuspas
muyu muyullaspa,
wairapa rikranpi ripukapuyta munallanki…
Amaya ripukuychu,
suitu luquypich mundallasayki
muyu muyurichispa,
sunquchaykita kirpanaypaq;
aka tanqaytaña qatipayakullaspaypas.
Tiqsi muyuntinpi aka tanqaykunawan yanapachikuspapas
maqchi kankaray pampatapas,
akata hina ruyruyachispach
aylluypi ruruchinallaypaq astallasaq,
wasaytapas paltayachispach marqapayasqayki
churi wawallay mamanchasunaykipaq.
Amaya chiqnillawaychu suytu masillay.


Chunka qanchisniyuq
Tumbay

Hataymanta, uraymanta chutapayana
tikrapayana,
takikustin ichaqa /
tusukustin ichaqa wachachillasunki llankaq runa
atispa, mana atispa ñakariyninpi;
kutispa, kutipayasqa wiqinpi
kaypiraq maypiraq maskasullanki warmi qari
churi wawa, kuraqninpas.
Qatarillayña musquyllaykipipas,
Haypakpamataq wischurayakunki aqarwaypa allpanpi,
qampatupa ispanallanpaq kurkuykachanaykitaqa;
ichapas urpitucha tukuykuspa,
ankawan aisachkamullawaq /
wakchapa simichallanpaqpas
umiykullaway chiwchichaykipa uytuchallanpaq
niq tukuspalla.
Paiwan Mana Paywan


Kirisqa sunqullaña qamupayawanki,
kuyaykim, amaña qawapayaychu,
sipas warmita nispayki.
Sapallaykim,
rikraykita mastaykachaspa pawaykachawaq: nispayki.
Mana riqsisqapa churi wawanqa usuchisunkim,
sapachallaypaq ñuqachallaypaq,
tarpuytapas tarpukuy nillaspan; hinallatataq
rimapayawankipas.
Waranqa kutita kutipayaspay uyarillasqayki,
pay, allinchusmi ñuqawan nanachikusqaykiqa,
qawaykusaqchiki umaypi muyunallanpaqpas;
paywanqa kawsakuni wañuykachastin purikachallan;
mana paywanqa
qaykaqraqcha wañukuyman karqa
warkusqa punchaw hina.
Chika chikallan kuyaynintam sutuychalla
sutusqanpi llakikuni;
manaña qawaykuwanman ichaqa
kanchayniymi wañukullanman
pacha wañuy tutayayninpi.
Paywantaqmi llakipayasqallaña muyuykachani
mana paywantaq,
ima llakiytataq willakuymanpas,
llakillaytapas yanqañach waqaychayman.
Paywantaq wiqillaywan iqipakuni tuta punchaw,
mana pai tarikuptinqa wiqillaypas kanchu,
piymantataq waqaykachayman tuta punchaw;
mana paywanqa wiñaypaqmi mana piyniyuq kayniypas
hatun quchapa tukuyninpi astakunankama.
Mana paywanqa
paqariyniypas chakniqpich tarikunman
wasi punkuypi, watallanpipas.

Takikunapas llakisqa taki unquy qasallach
ruyru llaki muyuykachanman mana paywanqa.
Mana paywanqa mana wañukuq almallaymi
chika chikallan kurpa hina wichiykachanman
Uku Pachapi, mana sumaq maqtachawanqa
rimayllaypas mana trankayuq wayrapich
warkuykachasqa tarikunman mana wichita tukurispan,
cartaypas mana qayakuyniyuqcha muyuykachallanman.
Mana paywanqa
Sutichanta maskachpach intipi, killapi;
waranqantin waranqa quyllurchakunapi
qayaykachakunman.

Tiqsi muyupa rabyakuyninpas
yanqañach waqanman, mana paywanqa.
Mana paywanqa,
matiku yaku unuchatapas munaymanchus,
mana imatapas munaymanchus;
mana paywanqa, almaypa llakinpas wañuy llakiwanchus
wañukullanman,
makillay, paña brazullaypas tarikunman
wakcha mana piyniyuq, mana qasquyuq,
mana wasiyuq kundinasqa alma hina.
Mana paywanqa kikillaypa kausayniypas
makikaymantach ripukunman.
Tapukuyllach, manchakuypiwan sunqu ukuypi
hunta tarikunman katatatastin;
umaymantañataq chiqan kausaypas rapranta kicharispa
ayqikunman.
Mana paywanqa, punchaw ripukuyninpipas
mana harawisqach ripukuyman quyllur tukuynin suyukunakama.
Qawarisqayki hinapas,
payllam ñuqapaq Tukuy imay mana.
Allinllataqmi llakipayawasqaykiqa.
Nanaytaqmi Manaña Ñakarinqañachu Wiñaykamapas

ñakariq kanchaywanmi jueves punchaw Inti ripukullan,
waranqa quyllurchakunapi pakiykacharikuspa.
llakipayasqa killañataqmi viernes punchawmanta
manaña akchillawanchikchu,
mana yupichayusi waqaychasqa tarikun
tutayasqa espejo qirupi viernes punchawmanta pacha,
manaña qaykaqpas kanchayninpaq.

maiqin punchaw domingupas, tiyananchikmi manaña purinqachu;
lunesmanta luneskama mana martesniyuq semanam
sayasqalla samakunqa kamachikuyninpi
mana ñanniyuq punchawpim chinkakurun
mana ima rikuriyninpi
Wata utqayninchikmi qipakapun qunqasllamanta samakuypi
kunantaqmi tarikunchik mana qaliyasqa qayna punchawniyuq
hanay urayninchiktam qawarinchik qatqi chuyay kukachapi,
sunqunpi mana yawarniyuqta,
ñanninpi yawar chakichikusqanta,
chay mana yawarniyuq kukachapas manañach
yarqayninchikta miskichinqachu chiqnisqa watakunapi.

qamurankutaqmi, kuyawaqninchikkuna
kusikuynikipa waytachankunapi
mana wañuypas, almanchikpa takichankunapas
qamurankutaqmi mana quchayuq wawqi panikuna
kuyasqaykipaq amautankunapas
kuyasqa churi wawakunapa tarinakuyninpas
ama manchakuychu, manataqmi qipakunchu
chakniq upallalla ripukuyniki,
aswanmi kanchayniki kimsa kutita kancharipuran kikin akchina lamparapi,
urpituchakunapitaqmi qamupayawarqanku,
willakaikipa musquyninpiwan.
nanayñataqmi manaña ñakarinqañachu wiñaykamapas
paqarin wañuy pacha killa wañuyninkama
may pachakamapas
Tutayaykuqllatam Paqarimurqa


qayna punchaw chakniykuqtam paqarimuran
waqakustin chakniq chiri para wayra
waqakurataqmi kusisqa runa paqarimuq kuyakuypi.
¡ama panillay!, ama asisqa llakikuychu,
kawsachikuq kanchayllaykim tutayan,
takikuy aklla inkapa warmin kasqaykita,
inkapa warmin hina kamachikuy,
musuq kanchanikita willarikuspa.
tutayaykuqllatam paqarimurqa,
kuyachakuq rupaychaykita suyarispa.
¡ama nanaychu!, ripukuptikim qampi sunquchallaykita
suyarichisqayki, mana wañuq sunquchaykita,
mana llakiyuq kuyakuytam, qillqapi,
tukuy imay manapi aypallasqayki.
wakcha qunqasqa runakunapaq yuyayniytam saqisqayki
kay pachamanta takispa ripukuspay.
inti taytanc`hipas lluqsimuyta munaranchu
mana rikchakuynikipi, willakurayki ninrichallaykipi,
musquwanaykitataqmi musqukurani,
hukpa musqukuyninta, yanqaña;
runapa simintaqmi niwaran: suyay, umalliqmi
chayamunqaña, nispan,
rupay punchawtam chimpasunchik,
kunan tutapas ñuqanchikwanmi puririnqa quincalla tutachapi
ñuqañataq rikchaqlla katatataywan
sumaq takiqta uyarispalla,
kuskanchiktaq mana upallasqa apukuna qawariq puriranchik,
mana quchapi umanchikta churasoalla,
apukunapas churi wawanta watukarispa, qatakunapi uywawaspanchik
hina kaqllata,
llantuypas ñawpastin, akchiq kanchayta chuyanchachispa
wachakuqninta qatikuspalla.
llantullay, ama llantullawaychu, tayta intinchiktas
kuyani kanchaqllata, chirillanchikta rupaychanwan
quñichiwasqanchikta kunallanpas qawachkaspalla.
chuyanchakuy chuyarichiwaqniyku qucha, apallaway kuyakuq mayu
mana uraysinqanpa kuyanakuypi
qamkunapaqpas kuyanakuymi sunqunta mastarichinqa, nispa
takita hayllikuspa
yanapallaway yanapakuy, aklla wawa apupa churin munayninpim tarikullani
kamachikunallaykitam suyachkani, hatun kamachkuy,
facundupa quñisqa chirillanta kawsaykachipuy,
kuyapayana wañuy;
sapallaykitam suyapayasqayki qucha sapata,
tukuy imay mana suyu tiqsi muyu runakunatam willakamusaq
kuyanakuy takikunapipas.
sumaq sumaq quchaykita akllaspallam akllarqayki
kawsayninchikpi kawsaspallapas.
kuririsqam qipakullasaq nillaway
churi wawa tayta mamallay
maman manchakullanichu, pacha mamanchikpa wawallanqa
manapunin manchakullaymanchu,
imamantach
apu urqupa wawallanwa aqumanta kachimantan mana manchakuyniyuq
qamuy manaraq paqarin minchapi, kunallan
kunantapuni kuyachkaspalla.

Runa Runayachiq Apu Urqupaq Haylli

Takiq tusuqpa wasinpi wasichakuq chuyanchasqa sunqu almakuna
ñawpa wata punchawmanta kanchaqninpi qatallisqa,
umallaykupi churanaykipaq
machuyasqa wawakunapa munayninta suyachikustin
puka qillu qumir waytachakunata qawapayaq.

Yanapakuq ñawichallapi wakchapaq kanchayninta aypuspalla
kanchaynikipim kuti tikraspa qawaykachakusaqku, sumaqlla;
kanchaynikipim ñawichakunapas ayqikamunqa inglisyamanta,
mauka wasimantam puririnqa kusi kawsayman, unquyta qampispa,
sumaq chuyay kawsayta aypupayawaspanchik, chuyanchasqata.

Wañusqapaq kanchay pukuyllanpi mastarichispa, pisipasqa ñawillanta
aywillaspa chuyanchachillaspa, kikinman rikchakuq warmi apusuyu
ritratullanpi kancharichispa, wachakusqanta qawaspalla,
wakchakunapaq, machulachakunapaq furtunallanpaq,
hanaq pachaman puriristin yachachiwaqninchik illa.

Sumaqlla munaq apusuyunchik kamachikuyninpis almata millpuchkaspapas
taripayasqaikiku, ñawillaiku kichapayaq, hina kaqlla qawachiwaqniyku ispijulla qiru;
warmachakunam kusi sunquchalla chayamusqaykipi, ñuqataq paykunaman rikchakuni,
kawsayniykutaq hayllipi tarikapunqa takiqpa punchawninpi.

Sayasqalla takipakusaqku qaliyayta taripaspa, huk qawaqllata,
kusisqa wayrapi pawaykachasaqku, chayllatam umaykuman churaniku;
tiqsi muyuntinpi urpituchakunapas raymillaykiman pawaykachamullanqa,
kanchariq ñawikunaman purillsaqku, kamachinaykiman, akllasqaña tarikuyku.

Wawachakunapas chuyay ñawichanwan qawallasunki, kuyay sunqu ruruchanwan;
llaqtaykipi tukuy imay mana kawsaqkunapas tarikullanqa,
wawachakunapas paña brazullaykipi kusisqalla marqachikunqa,
Apu suyupas, hina chaynalla tarikuchun nillanqa, kuyallasunki,
kuyallaqaykiku imataña rurallaspapas.
¡kachkaniraqkum!
Mana pisipayniyuq tarikuyku,
¡haylly!... raymillapipas tika, waytap waytan

Sumaq sumaq rimariq llaqtakunamanta qamullasaqku,
sumaq ñawichayu llaqtamantapas, pachak watapiña waytachkaspapas,
mana kanchayniyuq tarikuspapas qamullsaqku;
mamallay kuyasaykiku, kawsay purinallanpaq, manataq ripukunichu;
runañataq pampaman puriykachanqa, takikusqanta saqispañapas.

Waytakunapa aklla mamanpaq awqanakuspapas, sumaq almapa mamallanpaq;
Facundupas, ayllunkunapas rupaycha quñichaynikita suyallanqa, qiruykipi;
Musuqmantaraq, ñawpamantaraq runapas quñichaykita suyanqa,
¡sooohh! qawaychik apu konpa churi wawachallanta,
musuqmantaraq runapas mamallanwan marqachikunqa, asichikustin wiñallanqa.
¡Chirapata hina qawallasaykiku mamallayku!, Tulumanya mamallayku,
hanaq pachapim Raymi Inkil Apu Tayta Konpa wawallanpaq; (nkil Kon Churi Wawa),
runakunapa sunqunpaqmi raymi, kusi hayllikunawan. (¡raymi...haylli!)
¡(Kay pacha, ¡hatún kausaysi illapi hatarimunqa!, ¡Inkil waytap wawanmi chayarimunña!)

Mana chiknikuq mamallay, may pachachus maskamullayki,
chaykamataq sumaq kawsay, ñañaykipa llaqtanpi tarikusqanki, qiru tukuspa;
ñuqayku wakinpiwan puriykachaspa taripayamuykiku,
mana pinqakuspa Kon taytaykupa wawallan;
machuyasqa waynakunapas mana yacharanchu kawsachiwasqaykikuta mamallay,
masayku, wawqillaykupas tullulla mana mikusqa tarikuranku manaraq chayamusqaykipi,
¡qampa akllasqallaykim kawsaniku!;
wankawillakapitaqmi chakniqllapiraq tarikurayku,
kawsaypaqmi kanchayraq mastarikunqa, nispayki kuyayta mastaykachallarqanki
Illa, Tayta Intipa Churi Wawan, waytacha tukuspa kawsayta muskichiwarankiku, taytaykipa sutinpi.

Llamapas, paqukunapas, runakunapa ñawinpaq paqarimuran, intipa kanchayninpi
pay, quripi llasaq llaqtapi kawsachiq illa, hinatam runapa takinpi uyarini,
wawakunapa takillanpipas, machlachapa hayllillanpipas;
runapa sunqullanpas tikraykachakunqa, almanpas sumaq alma,
kawsaypas chirapallaman rikchakunqa, sumaq ñawichallanpi
huk niraqmanta, ña asnupas sillasqaña,
huk niraqmantataq, munaycha sanpedrano qarallanpas,
kaynaraqchus waknaraqchus, sumaq chuyay almapa purinanpaq hinaraq.

Huñichalla llantuchayuq llaqtaykupas, kuyasqallawan llantuchikunqa,
kusillaña aqarway hina tusuykachasaqku, kawsay unquyta, wañuykamaraq
tiqsi muyu tukuyninkama, uku pachankama, mana chiqnikuypi,
pampazas kusikunankama, tukuy niraq tusuykunata,
maymantaña qamuchkaptinpas llaqta runalla sumaqtapuni tusuykachallanqa.

Kuyachikuspalla wawachakunapas kinwa mamanchikwan qawachikunqa,
Waynakunapas suyallachkan, runapas. Waytachañataq waytapullanqa samaspalla, ñawichallanpi, qispi qawanapipas; waranqa waranqantinta, chulla kutitawan qawapayallanqa yachaq machulatawan;
wiñaypaqña raymipas ñawichallanpi, chuyay chuyay tukapakuqpa qinanpipas.

Apu suyu warmi wawa yawapayallasuwanchik. Suyay suyanalla,
suyaykuy yachaqlla imay mana apukunapas wachakusqallanta mastarichinqa ñuqanchikpaq, miskita sumaqta, ñawpamantaraq waqaychasqa vinuta hina; willkawamanmanta wawankunawan kuska rurakunapas raymipaq chayamunqa,
yuraqraq, yanaraq, tukuy niraq, waranqa waranqantin
imay manaraq, takiqpa takinpipas.

Chay punchauraqmi, tiqsi muyuntinpi runakuna wiñay raymillapi tarikunqa,
qati qatillasqa runapas tusuykachanqa raymipi; tiqsi muyupas
warma wawachapa asirikuynillanpi muyuykachanqa, imay manaña;
runapas imaña kaspapas tusullanqa, qillqalla kaspapas,
kuyaypas mastarikunqa huk qawanallapi wiñaykama, sunqu munayllanpi
Intipas qawallasuwanchik warmachakunapa qawakuynillanpi,
Llampuchalla kwintu qipikuqpa willachakuyninpi hinachalla.

¡mana qawachkasparaq qawallasunki runapas!, (Ñawpaqmantaraq kuyapayaqniyku amaru wayta)
¡(Ñuqaykupas kuyasqaykikum wiñaykama, pacha wañunankama)
¡(Tiqsi muyupi runakunam asuykamullasunki kuyay chiqaqllanwan)!
(kanchaq llaqtamanta sumaq kinwamantawan)

Wamani urqukunapi haylli, uray ñanpi llastakunapipas haylli,
piturirupa tukapakusqanpi, imaraqcha rurananchikpas mauka sachapi apu suyulla, manchay mancharisqa runa rikusuptikipas, manaraqmi ripukunaykichu,
rurananchikraqmi kuya kuyayllawan, mana qanwanqa pukllaypas manam kanchu, warmachakunapa wawa wasi punkuchanpi.
¡Pay yanapawasqaykimanta runa kuyaq illa, rura runayachiq apu urqu,
qari warmipaq kawsay astarimuy apu Inti tayta, apu suyu!.

Taulichuscopa llaqtanpi, Marzo killapi, 2008 watapi.
Facundo Gamaniel, Rurupamanta.Manaña Kutirimuna Qucha Sapa Ñan


riqsisqaña wañuypa llakillanpi
ñawillanpas watiqamullawanchik upa tusqalla
imaynataraq samarichwan viernes punchaw
chaychika samayninchikpi nanachikuq nanaymanta
ichapas qunqallawasqanchikpas upa tukusqa wañuylla
utaqpas ichachus wañuyninchikpas wañunayachikun
karu llaqtapi qunqasqalla,
ñakay ripunayayña wiksu similla willakusqanpi
wiñaypaq ritipi tiyakusqanmantachu qamupayawanchik
kaynaña chirisqa riti wañuykuna,
imaynanpitaq katatataqta saqillawanchik
chinkarisqa quñichallaykitari, piy apukunapa quchanpitaq
uku almaykupas mana qarachayuq qipakunallan
yanqaña yanapakuypi huñusqalla qunqaykachikuspa
imaynatatataq qaykatam yachanchik nispa,
llantukunapi kitirimuspa qunqallawasqanchikmantari tapukuchwan
yachaq tukuqpa umallanpipas sunqullanpiri
iskay wañuyña hina qunqasqa tarikuchkaspapas
imaynatataq nichwanri sapa kutilla: chay pachaqa
manam haykaqpas ñawichallanchik rimapayanakuranchu
kawsananpaq umiykachanakuspa wañuywan awqanakustin
katatatay chunyaqpi chinkaynikiwan unquyta chinkachinanchikpaqri
may pachachus chinkaripun kuyanakuyninchik wañuypa ñawinpi
hinachkaptinqa
imaynatataq yuyarichwan, hayka kuti
kasqanchikpa purisqantari
haykataq karanchik, haykatataq kuyanakutanchik?
haykaqpas almanchikpa kuyakuyninqa
sunqu pirqasqanmanta, kurpan kurpan
wichirimunmanchu karan, qunqasllamanta
pantay pantasqa llakipa chaupinpi
wiñaykama ñuqallanchikpaq

Tukapakuq

tinyachanta maqaykachaspam qamupayan
sapa kutilla udri pukusqa patachallaypi taki takinanpaq
kuti tikrapayawan kalavera
millay unquy willapayakuq takinwan
wiksa sapa udrim qamupayawan sapa kutilla
willawanmi ñawichallayki
nanayninta asirichistin,
chiri wayrapis pawaykachallanqa warma kuyaychallay
tuku águila wamanpaq, sunquykipa pachachanta
chustipakuptiki hinaptinqa.
pukuycha hinalla wayrallapitaqmi
runapa willakuynin muyuykachawan, manataqsi
musuq pachapakunaykipaq
qunqallankichikchu tikrapayana ispijuta
chay aka mitukunamanta ruwasqa runa
runayananpaq, aka talega wiksan
chinkaykachinanpaq, kinray ñawillaykiwan
allin niraqta qawaykunaykipaq
aka runayachinaykipaq wilaykusayki
asnupa akallanpas qispi qirupiqa caballupa akanmanmi rikchakurunman
hukchatawan
kunan punchaw akaqa,
ichapas qayna punchawlla sara lawacha
manzana apicha karqa,
chikallantapas pachanga chustipayaruy
ichapas asnas mana mikuskaspa hinastinqa
akapunim muyukachkan
runapa qara pachallanwan

lunes, 17 de noviembre de 2008

Versos De Amor En Tiempos De Flor De Papa

HUK
Yawar Sunqu

Quisiera que te vieras nada más.
Desearía que tu propio aroma,
disfrutaras en flor.
Sueño con ojos muy abiertos,
que pudieras elegir tu destino
en tierra Chanka, que siembran
encallecidas manos.
Que tus ojos tiernos miraran
tu renacer cada mañana,
añoraría;
y se hiciera tu inflorescencia
fuerza del alma humana
entre los hombres,
que tus colores fueran el destino
de quienes no tienen derecho,
que pudieras moldear nuestra sonrisa
con tus redondas figuras.
Quisiera que tu evangelio en aroma
viniera para nuestro aliento.
Quisiera una y otra vez
que te vieras en tus propias formas,
esbeltas acariciada
en la misma mano temblorosa
y encallecida por costumbre ancestral,
esperando que tu marchitar de a luz
la papa que salvará nuestras hambres,
para todos por igual.


ISKAY
Duraznillo

¿Sabes acaso
de la belleza total?
¿Conoces tal vez
del diseño perfecto?
¿Intuyes siquiera
que debieras ser eterna?
¿Consideras en verdad
que eres alimento para las almas puras?
¿Distingues de pronto,
que a tu imagen y semejanza se hizo la belleza?
¿Crees quizá, que todo eso
es imposible
sin ojos,
sin tacto
y sin olfato?
Te lo diré en secreto a susurro:
¡Eres el origen y el final de la belleza!
papa mía, duraznillo,
papita de los pobres.


KIMSA
Chingos

Amo la poesía,
amo al poeta, amo a los niños
y amo a la vida
(que me da la oportunidad de amar a la poesía),
al poeta y a los niños, hoy y toda una vida,
-dijo la poeta en música dialogada-.
¡Ay dolor del mundo!, desaparecerás sin misericordia
para dar paso a la procesión de orquídeas y flores de papa,
si ella (la poeta), se refería a la poesía casta,
al poeta Gamaliel Facundo,
a nuestros hijos, y a la oportunidad de vivir
comiendo papita chingos
en
su
poesía.


TAWA
Llunchuypa Mundanan

Con ilusión
la mama papa espera tus ojos,
está llorando por una mirada atenta,
no la quiere de reojo,
sin ver.
Quiere tu iris en su ojo,
en sus veinte ojos
de papa bendita,
papa de las mujeres y hombres pobres.
Niña de sus ojos,
benditas tus niñas
que iluminan mis ojos,
¡Bendita mama papa!


PICHQA
Ritipa Sisan

Y qué importan los soles nublados
en tu ausencia,
si tu luz será eterna
en la poesía.
Y qué importa una luna
sin ojos,
si te estaré esperando en un libro,
con tu nombre a toda página,
para sembrarte
¡En difundido secreto!
Flor de las nieves,
Inkil azul
amada.


SUQTA
Wenqos

Lloraste mil noches con tus veinte ojos,
yo lo sé.
La poesía también lloró,
incomprendida.
Es que no llora quien no ama
en verso.
Comprenderás ahora, las razones del poeta,
cuando te hablaba de su llanto
en las cochas
y los ríos,
incrementando el caudal
para regar el campo
de peruanitas wenqos.
No podía decirlo a voz abierta,
no debía;
hubiera destruido su nexo con la vida,
su conexión con tu alma,
su
relación
con
tu
Dios.


QANCHIS
Puka Suitu

Mimaste la esperanza
en flores de ovalado papal,
te cansaste de esperarla.
En esa espera cansada
lograste, sin embargo,
que te amara en círculo sin pausa.


PUSAQ
Yana Emilia

Lo que era pena
a la vera del río,
por los papales no regados,
¿Sabes?,
se ha convertido en mar
de ilusiones
y amores en el océano,
negra Emilia sin Tierra.


ISQUN
Wairo

Las noches están cansadas de esperarte
cada noche,
ojalá llegaras
al amanecer,
para esperar calmos
y en mimo,
la próxima noche de invierno
en que sembraremos papita WAYRO
con amor.


CHUNKA
Camotillo

Me dijiste que muchos hombres
mueren por ti.
Supongo que es verdad,
creo que es verdad CAMOTILLO.
Por mí, que sigan muriendo, pues,
¡la vida necesita mujeres cultivadoras de saber!
Ya sabes que el mundo está como está,
al revés,
un desastre;
por ser gobernado por hombres,
¡no cultivados!


CHUNKA HUKNIYUQ
Infiel Kuchillo Pakiq

Tu mirada provocó
el primer verso,
dejaste de ver al amado poeta
y el verso siguió batallando.
La vida ha sobrevivido a la penumbra
para seguir escribiendo.
¡Gracias por tu olvido!
infiel rompe cuchillos.
Ha muerto el romance frío,
para dar a luz mil versos,
en calor humano y florido papal.


CHUNKA ISKAYNIYUQ
Wayta Chuku

Hoy leí muchos versos;
robaré un verso para adornar
tu prosa (es lícito por amor),
aunque tu prosa no requiera verso,
para adornar
mis ilusiones en poesía,
regalando ilusión al mundo de los nuestros
en la floración de la papa con sombrerito
WAYTA CHUKU.


CHUNKA KIMSAYUQ
Siri

Qué sería sin ti el resto de la vida,
simplemente no habría un resto,
el después;
porque el futuro hacia atrás
solo existe
en el cosmos de nuestra altura.
El después postergado desayuno
vendrá con tus ojos,
en mil maneras,
no hay una sola,
cada gesto tuyo como las mil nativas papas
hacen que te ame de una manera en mil variedades,
y todas las variedades, de alguna manera conducen a ti;
como todas las noches distintas,
que te traen a mi memoria,
todas te llevan a mi circunstancia,
en llanto alegre,
en lágrima dulce,
en papita amarga SIRI,
que se busca desde nuestras dulces hambres
de infancia.CHUNKA TAWAYUQ
Yana Suitu Leona

Llegaste en verso a la felicidad
de la vida en mi sonrisa.
Y marchaste con prosa para la infelicidad
de nuestras almas.
Tenía razón Martín Adán:
El amor es bueno para la poesía,
pero no para la felicidad
ovoide negra leona.


CHUNKA PICHQAYUQ
Yana suytu / Waqrillos / Puka sunqu

Como cuando te estuve a punto de perder,
solo descubrí las papas cuando las perdí.
Comprendo ahora a la hora infinita
que sirven para todo en la vida:
Son remedio cabal en el mal de cualquier queja,
sacian el hambre cuando no hay desayuno,
son el mensajero a la hora del amor;
y si hay que probar la valía están atentas para la prueba.
En el arte son el ingrediente principal,
son la compañía del peonaje en la jornada prolongada,
aun la -tunta y moraya- del cocaví para el largo viaje.
No requieren horno en hondas para calentar nuestras hambres,
son el dulce para la mazamorra en cualquier color.
Son los ojos cuando de mirar con ojos de ver se trata,
ven muy atentas el mundo con sus veinte ojos
y fueron compañeras en la fidelidad de nuestra historia.
No son complemento de la vida.
¡Son la vida misma!
Y son tan simples y están,
siempre,
en el mundo,
de aquí,
todos los días,
sin homenaje,
sin espera.
Están
como la papa en los ojos del alma.

Reconstrucción y corrupción

Luego del sismo del 15 de agosto de 2007, que dejó 600 muertos, 70 mil casas derruidas y más de 100 mil hogares inhabitables (sin tener en cuenta los destrozos en la infraestructura productiva, en especial la huancavelicana), sería bueno preguntarnos qué ha pasado desde entonces.
Podríamos empezar indicando que al ministro de Vivienda de entonces se le planteó la urgente necesidad de reconstruir aceleradamente. En efecto, el referido Ministro se "instaló" en la zona afectada pero luego se fue a liderar el sector Salud, cuando ni siquiera habían comenzado las tareas programadas. Recordemos que los cambios en el Gabinete se produjo en medio de los escándalos desatados por la revelación de actos de corrupción: patrulleros bamba, adquisiciones fraudulentas de ambulancias, alimentos sobrevalorados, etc., ahora lejanos e imperceptibles por los nuevos casos de alta corrupción, que hizo caer finalmente al Gabinete presidido por Jorge del Castillo.
Así, parece que a poco más de un año de la catástrofe ya no es urgente para nadie atender las zonas afectadas por el sismo. Tenemos como resultado una "urbanización" en Pisco con módulos del programa Mi Vivienda, que se pueden adquirir a un costo de 10 soles por día, es decir, dos tercios del jornal que se paga en esa provincia. En Chincha también hay oferta de viviendas por el estilo. En Ica debe haber sistemas similares. Sin embargo, ¿quiénes podrían acceder a este “beneficio”?
De otro lado, hasta la fecha el Ministerio de Vivienda habría entregado 28,000 bonos de solidaridad en Ica, Pisco, Chincha, Cañete y Yauyos (a Huancavelica que lo parta un rayo). El valor asciende a 172 millones de soles. Sin embargo, este apoyo que sale del erario nacional, parece que también ha sido afectado por la corrupción. No es poca cosa lo que estamos exponiendo. El negociado de los bonos compromete a autoridades locales en actividad o en retiro, a constructores y dueños de ferreterías y, lo que es más triste, a muchas familias damnificadas. Escuchamos en la zona de Villa de Arma en Huancavelica una frase que debe preocupar a todos los peruanos: "La corrupción es como dios, está en todas partes, es invisible y será eterna en el Perú".
¿Le informarán al nuevo Presidente del Consejo de Ministros de esta situación? ¿Podrá, como ha prometido, luchar contra este y otros actos de corrupción? ¿Tendrá los medios y, sobre todo, el apoyo político del Presidente de la República en esta cruzada? Asimismo, ¿no sería bueno que solicite informes del proceso de reconstrucción en el Sur, antes que el malestar larvado termine por explotar, y se vuelva literalmente un terremoto –esta vez político-?

lunes, 20 de octubre de 2008

AGUAS REVUELTAS EN HUANCAVELICAAgua, conflicto y participación
«Fuera Ica: las aguas son nuestras», «Choclococha es de Huancavelica, fuera PETACC[1]». Frases como estas fueron pronunciadas y hasta pintadas en las paredes de Huancavelica años atrás, para reanimar el sentimiento localista del poblador de esa región. Se quería poner en tela de juicio la decisión del gobierno del presidente Toledo, plasmada en el DS 021-2003, que aprobaba la transferencia del PETACC –gestionado hasta entonces por el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE)– al gobierno regional de Ica, en el 2003, cuando ya se hacía evidente el auge agroexportador de la referida región.

Si entonces, cuando el gobierno regional de Huancavelica era presidido por Salvador Espinoza Huarocc, se hubiera tomado conciencia de la importancia de la transferencia de este megaproyecto a favor de las regiones, tal vez se hubiera logrado formular una cogestión responsable entre Ica y Huancavelica y sentar las bases para un manejo integral de la cuenca. Esto no sucedió y con ello Huancavelica perdió una importante oportunidad para reivindicar su derecho a la administración compartida del PETACC.

Aún así, el peso político que ostenta Ica siguió manifestándose, hasta que la construcción del colector Ingahuasi, como parte de las ampliaciones del Sistema Choclococha, sirvió de detonante para que las comunidades del distrito de Pilpichaca –especialmente, Carhuancho– reaccionaran y dieran la voz de alerta al resto de los huancavelicanos sobre el uso inequitativo que está dándose a los recursos hídricos del área occidental de la región.

La defensa a favor de las comunidades de Huancavelica fue asumida por la Mesa Técnica de Gestión del Agua, el Foro del Agua y otras organizaciones populares. Sin embargo, la iniciativa de la sociedad no ha tenido correspondencia en las autoridades regionales. Como señala Humberto Lizana, de CEPES, los gobiernos regionales de Huancavelica e Ica, sólo se han limitado a postergar su rol de gestores. Pese a ello, luego de tres años de conflicto intenso, en los últimos meses ha comenzado a reorientarse el problema, gracias a la demanda planteada por la comunidad de Carhuancho ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), que emitió importantes recomendaciones al Estado peruano, al Gobierno Regional de Ica y al propio PETACC. Dicho organismo exige que se respeten los derechos legítimos respecto al territorio de las comunidades involucradas, la autonomía en la determinación para el uso de los recursos naturales y el manejo racional e integral de todas las cuencas compartidas.

De este modo, la resolución del TLA es un buen precedente para situaciones similares a la descrita. Los beneficios de la inversión pública o privada no pueden colisionar con los derechos de los dueños de las tierras y los territorios. Pero, ¿son suficientes las recomendaciones del TLA? Según Lizana, el problema persiste bajo otro contexto.

La puesta en marcha del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH), por parte de la recientemente creada Autoridad Nacional del Agua (ANA), así como las negociaciones entabladas por las comisiones de Ica y Huancavelica sobre el manejo integral de la Cuenca del Río Ica, muestran la existencia de una clara voluntad privatizadora sobre el sistema Choclococha y, por lo mismo, la pérdida de cualquier posibilidad de cogestión de los recursos hídricos.

En situaciones, donde hay un alto interés de construir el proceso de descentralización, no se puede desperdiciar acciones importantes como la negociación justa por el manejo de cuencas de manera integral entre Ica y Huancavelica, porque si se pretende regionalizar de buena manera al país, sólo proyectos integradores o que establezcan facultades horizontales en el manejo de recursos y proyectos entre pueblos colindantes, dará mayor valía a las futuras integraciones.

Esto significa que el tema del agua debe servir a Huancavelica como instrumento de negociación en la mirada de construir una región colindante o de aproximación hacia una región económica y política mucho más consolidada. Es momento de repensar, entonces, la agenda del agua entre Ica y Huancavelica sin perder de vista el proceso de descentralización, y para eso habría que incidir en la agenda de las Juntas de Coordinación Interregional donde participan Ica y Huancavelica para poder generar más razones y poderes de negociación inclusiva y justa.


desco Opina - Regional / 5 de octubre 2008

[1] Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

jueves, 11 de septiembre de 2008

ARI QEPAN AREQUIPA

Ojos De Wapuru

“Las puertas del ocaso, ya cerradas,
tapian de luto el campo”.
Rafael Alberti

Me pregunto: Dónde están los ojos
que miraban los tutelares,
desde las arterias adoquinadas del corazón,
en la blancura de Arequipa?
Quién me contará de los astros, esta noche
de los heroicos ojos ausentes Yana Huara?
Qué mirada relucirá el Misti,
en las estrellas de la Cruz del Sur?
Quién nos dará el regocijo en sonrisa y canto,
para el festejo del sacrificio en el alma?
Vuelve los ojos al mundo de aquí,
Ojo de Agua, míranos fijamente con tus niñas;
la lejanía de tu mirada nos ha dejado
sin luz, sin niñas en el mercado del maíz.
Qué será de la luna sin tu luz
en la quebradita de Chilina?,
no vendrá esta noche A Sara Hato;
dicen que anda buscando con Melgar
el espejo de tus ojos en la Casa del Fundador.
y la búsqueda se prolongará,
por los valles del fuego y los volcanes,
en su recorrido por el inmenso valle de los astros.
Hasta entonces nuestros ojos,
permanecerán en acongojadas tinieblas,
esperando el ocaso en Pantalón Negro,
y la llegada de la noche de luna azulada,
¡A tu lado, niña de mis ojos!
Para entonarte cuando llegues
en yaraví alegre,
allá viene, allí queda, si quédate.
Arí qepay. Arí qepaq. Ari qepa. (*)

(*) Con desinformación y simpleza se alude al origen de Arequipa en las voces si quedaos, supuestamente pronunciadas por Manco Inka al acceder a una solicitud de su ejército conquistador, que al descubrir las bondades del lugar había solicitado quedarse en esa campiña. Nosotros compartimos la versión de Leo Casas Ballón. Ari es una expresión aymara que significa fuego, calor y por extensión volcán, Arequipa, era en ese entonces zona de influencia Tihuanaco y Aymara y quedaba detrás del volcan: Ari qepan


HFacundoCarrillo,
en San Juan de Castrovirreyna y Villa de Arma, 2008.

jueves, 28 de agosto de 2008

suyapayasqaykich takyanaypaq

Suyapayasqakich wayna kuyay paqarimuypi, wayrapa raprachanpi
Takyapayanaypaq.
Tutakuna mastarichiyta munaspa killanchikpa munaycha qawapayayninpi
Quyllur tukuspach suyapayasqayki paqarin achikyaypi
Higo sachapa muyuriynimpich suyapayasqayki llantuchaywan
Qayna punchaw tarpukusqanchikta,
Almanchik (ALLPANCHIKPI) sunquchan kuska mikunanchikpaq
Punchaw ripunan antahuayllapi, tukuy niraq chirapa allpanchikpa hanayninpim, qasilla, samasqalla suyapayasqayki
Hatun punchaw kicharikuy waytapayay killakunapi, qatariyninchikta pirqapayaspay, ñawpaqninchik chayarimuypiña kachkaptinmi
Suyapayasqayki kusi kausayta suyaspalla
Imay manata ruwachkaspa wañunayachkaspapas, pillpintuchakunapa raprachampi qipakullaspapas, pacha wañuynimpiña tarikuspapas
Suyasqaykich tuta punchaw wañuyninkama
Wayna kuyapayay, sumay kuyay, sumaqpuni takicha, sumaq tanka
Wayrakunapi nina tuqyayninwan, achikyaypi raymiwan
Suyarisqayki Iswapi
Llaqtaykunapi
achikyaykunapi
Hina kaqllatam suyarisqayki, wayna kuyakuyniypa kuyakuyninwan
Suyallasqayki punchawpa ripukuyninpi
Wiñaykama…
Suyapayay tukuynimpipas
Kuyakuychaykunach sunqu rurulla suyallasunki
Sumaq sumaq qellqapi
Manuelchapa guitarrampi
Tayta Jaime Guardiapa charanguchampi
Runap sunqun takiqpa rimayninpi
Mana kaq wawallanchikwanmi suyallasqayki
Sumaq qellqapa wiqinpi, yawarninpi
Suyayniytam awallachkani
Kuyakuq ñawichallayman chayarimunaykipaq
Qunqarullawaqtaq
Chukchuwan runa hina katkatataspaymi suyapayallachkasqayki.

lunes, 25 de agosto de 2008

Casi Siempre Casi Nunca

Casi siempre llueve sobre mojado en las alturas de los desposeídos
Casi siempre la sequía se prolonga en nuestras gargantas de altura
Casi siempre somos los números de la pobreza del Perú
Casi siempre nuestras panzas son abultadas sin haber comido

Casi nunca nos llegan las letras ofrecidas para el alfabeto
Casi nunca nuestra ancestral sapiencia es conocimiento en la ciencia
Casi nunca nuestra salud toca la puerta de los ministerios
Casi nunca las carreteras llegan a nuestro destino

Casi siempre llegamos tarde al reparto
Casi siempre nuestros derechos nos desconocen en nuestra propia cara
Casi siempre la equidad nos mira de reojo
Casi siempre la verdad se nos pierde en la justicia

Casi nunca tenemos propiedad para que pasen por sobre nuestro cadáver
Casi nunca nuestros predios tienen derecho al agua
Casi nunca tenemos derecho a la utilidad en la inutilidad de los números
Casi nunca nuestras esqueléticas vacas dan leche

Casi siempre las vacas de nuestra propiedad dan pena
Casi siempre amanece a oscuras nuestro futuro incierto en la montaña
Casi siempre nuestros gritos de auxilio llegan a oídos sordos
Casi siempre nuestras almas se van sin abrigo y sin responso